Present Simple Tense

Present Simple Tense ćete mnogo koristiti u engleskom, pa je potrebno da ga zaista razumete.

U nastavku teksta:

a) objasnićemo kako da napravite potvrdnu, upitnu i odričnu rečenicu u Present Simple vremenu

b) kad da koristite ovo vreme

c) proverićemo koliko smo ga savladali kroz primere i vežbe

Građenje potvrdne rečenice

Svaka potvrdna rečenica u Present Simple vremenu ima sledeće elemente:

Ako subjekat nije u trećem licu jednine, dakle ako rečenicu počinjemo sa I, we, you, they:

I/you/we + glagol u infinitivu (bez ikakvih nastavaka) + ostali elementi rečenice (kao što su recimo objekat, prilozi za vreme)

Ako je subjekat u trećem licu jednine, dakle ako rečenicu počinjemo sa he, she ili it:

He/she/it + glagol na koji dodamo nastavak -s ili -es + ostali elementi rečenice

Konkretno:

E, sad, kada dodajemo -s, a kada -es?

Nastavak –es ide na glagole koji se završavaju na: s, sh, ch, z, x. Tada se to ES na kraju reči izgovara kao /iz/.

watchES, passES, kissES, relaxES, buzzES